Synonyms and Antonyms for darken

1. darken (v.)

become dark or darker

Synonyms: Antonyms:

2. darken (v.)

tarnish or stain

Synonyms:

3. darken (v.)

make dark or darker

Synonyms: Antonyms: