Synonyms for arisarum

1. Arisarum (n.)

tuberous or rhizomatous perennial herbs; mainly Mediterranean area

Synonyms:
x