Synonyms for argyreia

1. Argyreia (n.)

woody climbers of tropical Asia to Australia

Synonyms: