Synonyms for nitrogenize

1. nitrogenize (v.)

treat with nitrogen or a nitrogen compound

Synonyms: