Synonyms and Antonyms for psychoanalyze

1. psychoanalyze (v.)

subject to psychoanalytic treatment

Synonyms: Antonyms: