Synonyms for psychoanalyse | Synonym.com

Synonyms and antonyms for psychoanalyse

1. psychoanalyse (v.)

subject to psychoanalytic treatment

Synonyms: