Synonyms and Antonyms for whack

1. whack (v.)

hit hard

Synonyms: Antonyms:

2. whack (n.)

the sound made by a sharp swift blow

Synonyms: Antonyms:

3. whack (n.)

the act of hitting vigorously

Synonyms: Antonyms:
x