Synonyms and Antonyms for unhomogenised

1. unhomogenised (adj.)

not having undergone homogenization

Synonyms: Antonyms:
x