Synonyms and Antonyms for stinking

1. stinking (adj.)

very bad

Synonyms: Antonyms:
x