Synonyms and Antonyms for icky

1. icky (adj.)

soft and sticky

Synonyms: Antonyms:

2. icky (adj.)

very bad

Synonyms: Antonyms:
x