Synonyms and Antonyms for splotch

1. splotch (n.)

an irregularly shaped spot

Synonyms: Antonyms:

2. splotch (v.)

blotch or spot

Synonyms: Antonyms:
x