Synonyms
Antonyms
Etymology

1. daub

verb. ['ˈdɔb'] cover (a surface) by smearing (a substance) over it.

Synonyms

Etymology

 • dauber (Old French (842-ca. 1400))

Rhymes with Daub

 • carnaud
 • traub
 • staub
 • schwabe
 • glaub
 • taube
 • shaub
 • schaub
 • raub
 • laube
 • laub
 • knaub
 • haub
 • gaub
 • fob
 • aube

2. daub

verb. ['ˈdɔb'] coat with plaster.

Etymology

 • dauber (Old French (842-ca. 1400))

3. daub

noun. ['ˈdɔb'] material used to daub walls.

Antonyms

Etymology

 • dauber (Old French (842-ca. 1400))

4. daub

noun. ['ˈdɔb'] an unskillful painting.

Synonyms

Etymology

 • dauber (Old French (842-ca. 1400))

5. daub

noun. ['ˈdɔb'] a blemish made by dirt.

Etymology

 • dauber (Old French (842-ca. 1400))

6. daub

verb. ['ˈdɔb'] apply to a surface.

Synonyms

Etymology

 • dauber (Old French (842-ca. 1400))