Synonyms and Antonyms for spick

1. spick (adj.)

completely neat and clean

Synonyms: Antonyms:

2. spick-and-span (adj.)

conspicuously new

Synonyms: Antonyms:

3. spick-and-span (adj.)

completely neat and clean

Synonyms: Antonyms: