Synonyms

Rhymes with Snake Venom

 • obshchestvennom
 • plenum
 • glenham
 • phenom
 • menem
 • denomme
 • denim
 • denham

3. snake

verb. ['ˈsneɪk'] move smoothly and sinuously, like a snake.

Antonyms

Etymology

 • snake (Middle English (1100-1500))
 • snaca (Old English (ca. 450-1100))

7. snake

verb. ['ˈsneɪk'] form a snake-like pattern.

Synonyms

Etymology

 • snake (Middle English (1100-1500))
 • snaca (Old English (ca. 450-1100))

8. snake

noun. ['ˈsneɪk'] something long, thin, and flexible that resembles a snake.

Etymology

 • snake (Middle English (1100-1500))
 • snaca (Old English (ca. 450-1100))

9. snake

noun. ['ˈsneɪk'] a deceitful or treacherous person.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • snake (Middle English (1100-1500))
 • snaca (Old English (ca. 450-1100))