Synonyms and Antonyms for slatey

1. slatey (adj.)

of the color of slate or granite

Synonyms: Antonyms:
x