Synonyms and Antonyms for shortish

1. shortish (adj.)

somewhat short

Synonyms: Antonyms:
x