Synonyms and Antonyms for sheeny

1. sheeny (adj.)

reflecting light

Synonyms: Antonyms:
x