Synonyms and Antonyms for unglazed

1. unglazed (adj.)

not having a shiny coating

Synonyms: Antonyms:

2. unglazed (adj.)

not furnished with glass

Synonyms: Antonyms:
x