Synonyms and Antonyms for glistening

1. glistening (adj.)

reflecting light

Synonyms: Antonyms: