Synonyms for schistosoma

1. Schistosoma (n.)

type genus of the family Schistosomatidae: blood flukes

Synonyms: