Synonyms and Antonyms for satisfying

1. satisfying (adj.)

providing abundant nourishment

Synonyms: Antonyms:

2. satisfying (adj.)

providing freedom from worry

Synonyms: Antonyms:
x