Synonyms and Antonyms for rubify

1. rubify (v.)

make ruby red

Synonyms: Antonyms:
x