Synonyms and Antonyms for rife

1. rife (adj.)

most frequent or common

Synonyms: Antonyms:

2. rife (adj.)

excessively abundant

Synonyms: Antonyms: