Synonyms and Antonyms for plethoric

1. plethoric (adj.)

excessively abundant

Synonyms: Antonyms:
x