Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Potato

  • tomato
  • saito

How do you pronounce potato?

Pronounce potato as pəˈteɪˌtoʊ.

US - How to pronounce potato in American English

UK - How to pronounce potato in British English

How to spell potato? Is it potatoe? Or potuto? Common misspellings are:

  • potatoe
  • potuto