Synonyms and Antonyms for phytomastigina

1. Phytomastigina (n.)

plantlike flagellates containing chlorophyll; often considered unicellular algae

Synonyms: Antonyms: