Synonyms
Antonyms

Rhymes with Paraphernalia

  • bacchanalia
  • australia
  • vidalia
  • shamalia
  • sedalia
  • regalia
  • azalea
  • thalia

How do you pronounce paraphernalia?

Pronounce paraphernalia as ˌpɛrəfəˈneɪljə.

US - How to pronounce paraphernalia in American English

UK - How to pronounce paraphernalia in British English

How do you spell paraphernalia? Is it paraphenalia ?

A common misspelling of paraphernalia is paraphenalia