Synonyms
Antonyms
Etymology

1. overabundant

adjective. excessively abundant.

Synonyms

Etymology

  • abundant (English)
  • over- (English)
  • over- (Middle English (1100-1500))