Synonyms and Antonyms for oldish

1. oldish (adj.)

somewhat elderly

Synonyms: Antonyms:
x