Synonyms
Antonyms

Rhymes with In Concert

 • disconcert
 • vanwert
 • subvert
 • reassert
 • mcwhirt
 • dilbert
 • convert
 • boisvert
 • unhurt
 • thibert
 • squirt
 • revert
 • pervert
 • mcguirt
 • mcgirt
 • invert
 • insert
 • exert
 • divert
 • dessert
 • desert
 • spurt
 • skirt
 • schwerdt
 • overt
 • inert
 • flirt
 • evert
 • blurt
 • avert

5. concert

noun. ['ˈkɑːnsɝt, kənˈsɝːt'] a performance of music by players or singers not involving theatrical staging.

Etymology

 • concert (French)
 • concerto (Italian)

7. concert

verb. ['ˈkɑːnsɝt, kənˈsɝːt'] contrive (a plan) by mutual agreement.

Synonyms

Etymology

 • concert (French)
 • concerto (Italian)

8. concert

verb. ['ˈkɑːnsɝt, kənˈsɝːt'] settle by agreement.

Etymology

 • concert (French)
 • concerto (Italian)

9. in

adverb. ['ɪn, ˈɪn'] to or toward the inside of.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • inne (Old English (ca. 450-1100))

10. in

noun. ['ɪn, ˈɪn'] a unit of length equal to one twelfth of a foot.

Etymology

 • inne (Old English (ca. 450-1100))