Synonyms and Antonyms for impart

1. impart (v.)

transmit (knowledge or skills)

Synonyms: Antonyms:

3. impart (v.)

transmit or serve as the medium for transmission

Synonyms: Antonyms:
x