Synonyms for retransmit

1. retransmit (v.)

transmit again

Synonyms: