Synonyms and Antonyms for homogenise

1. homogenise (v.)

break up the fat globules of

Synonyms: Antonyms:

2. homogenise (v.)

cause to become equal or homogeneous as by mixing

Synonyms: Antonyms:

3. homogenise (v.)

become homogeneous or similar, as by mixing

Synonyms: Antonyms:
x