Synonyms and Antonyms for gladdened

1. gladdened (adj.)

made joyful

Synonyms: Antonyms:
x