Synonyms
Antonyms
Etymology

1. flexibility

noun. ['ˌflɛksəˈbɪləti'] the property of being flexible; easily bent or shaped.

Etymology

 • flexibilitas (Latin)
 • -itas (Latin)

Rhymes with Flexibility

 • comprehensibility
 • overwhelmability
 • irresponsibility
 • responsibility
 • inaccessibility
 • susceptibility
 • deductibility
 • compatibility
 • combinability
 • acceptability
 • palatability
 • invisibility
 • electability
 • applicability
 • affordability
 • admissibility
 • adaptability
 • reliability
 • probability
 • malleability
 • irritability
 • availability
 • volatility
 • versatility
 • possibility
 • legibility
 • feasibility
 • capability
 • amiability
 • viability

2. flexibility

noun. ['ˌflɛksəˈbɪləti'] the quality of being adaptable or variable.

Etymology

 • flexibilitas (Latin)
 • -itas (Latin)