Synonyms and Antonyms for dozy

1. dozy (adj.)

half asleep

Synonyms: Antonyms: