Synonyms and Antonyms for diarrheic

1. diarrheic (adj.)

of or relating to diarrhea

Synonyms: Antonyms: