Synonyms and Antonyms for cobwebby

1. cobwebby (adj.)

so thin as to transmit light

Synonyms: Antonyms:

2. cobwebby (adj.)

covered with cobwebs

Synonyms: Antonyms:
x