Synonyms and Antonyms for antagonize

1. antagonize (v.)

provoke the hostility of

Synonyms: Antonyms:

2. antagonize (v.)

act in opposition to

Synonyms: Antonyms: