Synonyms for sovietism

1. sovietism (n.)

Soviet communism

Synonyms: