Synonyms for Bolshevism

1. Bolshevism (n.)

Soviet communism

Synonyms: