Synonyms and Antonyms for Bolshevism

1. Bolshevism (n.)

Soviet communism

Synonyms: Antonyms: