Synonyms for vajra

1. Vajra (n.)

Indra's thunderbolt

Synonyms: