Synonyms and Antonyms for uppity

1. uppity (adj.)

presumptuously arrogant

Synonyms: Antonyms: