Synonyms and Antonyms for uglify

1. uglify (v.)

make ugly

Synonyms: Antonyms:
x