Synonyms and Antonyms for slushy

1. slushy (adj.)

effusively or insincerely emotional

Synonyms: Antonyms:

2. slushy (adj.)

being or resembling melting snow

Synonyms: Antonyms: