Synonyms and Antonyms for slapdash

1. slapdash (adv.)

directly

Synonyms: Antonyms:

2. slapdash (adv.)

in a careless or reckless manner

Synonyms: Antonyms:

3. slapdash (adj.)

marked by great carelessness

Synonyms: Antonyms:
x