Synonyms and Antonyms for slacken

1. slacken (v.)

become slow or slower

Synonyms: Antonyms:

2. slacken (v.)

make less active or fast

Synonyms: Antonyms:

3. slacken (v.)

make slack as by lessening tension or firmness

Synonyms: Antonyms:

4. slacken (v.)

become looser or slack

Synonyms: Antonyms:
x