Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Penny

 • saraceni
 • polimeni
 • yevgeny
 • mcclenny
 • mckenny
 • mckenney
 • how-many
 • gisenyi
 • antennae
 • ankeney
 • twenty
 • sweney
 • steny
 • plenty
 • gwennie
 • glenny
 • glennie
 • freni
 • clenney
 • aveni
 • yene
 • veney
 • tenny
 • tenney
 • seney
 • renny
 • rennie
 • pennie
 • penney
 • neni

5. penny-wise

adjective. thrifty in small matters only.

Antonyms

Etymology

 • penny (English)
 • penning (Old English (ca. 450-1100))
 • wise (English)
 • wis (Old English (ca. 450-1100))

7. penny

noun. ['ˈpɛni'] a coin worth one-hundredth of the value of the basic unit.

Synonyms

Etymology

 • penning (Old English (ca. 450-1100))