Featured Games

2. patronage

noun. (ˈpætrənɪdʒ, ˈpeɪtrənədʒ, ˈpeɪtrənɪdʒ) Customers collectively.

7. patronage

verb. (ˈpætrənɪdʒ, ˈpeɪtrənədʒ, ˈpeɪtrənɪdʒ) Support by being a patron of.
×