Synonyms
Etymology

1. osteoarthritis

noun. ['ˌɑːstiːˌoʊɑːrˈθraɪtəs'] chronic breakdown of cartilage in the joints; the most common form of arthritis occurring usually after middle age.

Etymology

 • arthritis (English)
 • osteo- (English)

Rhymes with Osteoarthritis

 • encephalitis
 • meningitis
 • mastoiditis
 • laryngitis
 • hepatitis
 • gastritis
 • bronchitis
 • detritus
 • zemaitis
 • unitas
 • fleitas
 • titus
 • situs

How do you pronounce osteoarthritis?

Pronounce osteoarthritis as ˌɑstiˌoʊɑrθˈraɪtəs.

US - How to pronounce osteoarthritis in American English

UK - How to pronounce osteoarthritis in British English